fbpx
W ramach działalności Programu Youth Business Poland, od ponad 12 lat wspieramy  początkujących przedsiębiorców. Pozwala nam to zauważyć jakie pytania rodzą się w momencie decyzji o własnym biznesie i które kwestie są dla nich najtrudniejsze. W tym artykule wyjaśnimy, od jakiego momentu nazywamy się przedsiębiorcą i kiedy mamy obowiązek zgłoszenia naszej działalności do CEDIG. Jak również czy osoba niepełnoletnia może prowadzić działalność gospodarczą. 
Kiedy masz obowiązek założyć działalność gospodarczą?

Taki obowiązek nałożony jest na osobę fizyczną, jeżeli prowadzona przez nią działalność ma cechy zaliczane do działalności gospodarczej, czyli jest: zarobkowa, zorganizowana, ciągła. 

Co to oznacza?

Jeżeli prowadzisz na przykład blog oraz fanpage i decydujesz się na sprzedaż produktów, z prawnego punktu widzenia spełniasz cechy działalności gospodarczej. Nie jesteśmy nazywani przedsiębiorcą od momentu złożenia wniosku do CEDIG, ale spełniając wspomniane wyżej cechy działalności: zarobkowa, zorganizowana, ciągła. 

No dobrze, spełniam te trzy warunki, czyli teoretycznie jestem przedsiębiorcą, więc zarejestrowanie działalności jest moim obowiązkiem?

Niekoniecznie. Działalność nierejestrowana jest furtką dla przedsiębiorców. Jeżeli osoba fizyczna wykonuje czynności zarobkowe, których przychód nie przekracza w danym miesiącu 50% kwoty minimalnej wynagrodzenia. Dodatkowo w okresie 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, czyli od zamknięcia (zawieszając działalności, nie mamy takiego prawa) prowadzonej działalności gospodarczej minęło 60 dni. Zawieszenie działalności nie jest uznawane. 

Połowa minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku to 2600 zł brutto, zatem nie możesz przekroczyć 1300 zł brutto przychodu. Należy pamiętać, aby sprawdzać co roku wysokość wynagrodzenia minimalnego.

Pamiętaj: Przychód nie jest równoznaczny z dochodem! 

Przekroczenie 1300 zł brutto przychodu w danym miesiącu, wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej w ciągu 7 dni, od dnia, w którym nastąpiło przekroczenia limitu. 

Działalność nierejestrowana a podatek dochodowy

Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie jesteśmy zwolnienie z opłat podatku dochodowego od uzyskanych przychodów. Podatek należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36, standardowo składanym do końca kwietnia kolejnego roku. Podstawą naliczania podatku jest kwota dochodu (przychód pomniejszony o koszty). 

Osoba, która nie zarejestrowała działalności gospodarczej, nie ma obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Natomiast zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego ma obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W ewidencji tej zamieszcza co najmniej takie informacje jak:

 • liczba porządkowa,
 • data sprzedaży,
 • wartość sprzedaży,
 • wartość sprzedaży narastająco.

W zeznaniu rocznym podatek ustalany będzie od dochodu, stąd zbieranie rachunków i faktur kosztowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. W tym momencie nasuwa się pytanie, jakie kryteria musimy spełniać, aby móc ubiegać się o zwolnienie podmiotowe z VAT?

Na podstawie art.5 Prawa przedsiębiorców osoba fizyczna, która uzyskuje roczne przychody nie większe niż 12 600 zł, ma możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Jest tu jeden haczyk, ponieważ nie może ona wykonywać czynności wykazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Odnosi się to m.in. do usług jubilerskich, usług prawniczych, usług w zakresie doradztwa, usług związanych ze ściąganiem długów, w tym usług factoringowych czy dostawy wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych akcyzą, środków transportu czy budynków lub terenów budowlanych. Jeżeli Twoja działalność pokrywa się z wymienionymi powyżej, musisz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Więcej informacji znajdziesz tu.  

Wyjątek: W skład opodatkowanego doradztwa nie zalicza się doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą  zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu  zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Rachunki/faktury w działalności nierejestrowanej

Nie musisz wystawiać faktur czy rachunków, chyba że kupujący zażąda wystawienia rachunku. Powinien on zawierać: 

 • numer kolejny,
 • datę wystawienia,
 • dane sprzedawcy i nabywcy,
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.

W przypadku faktury przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić ją na żądanie klienta. W ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczyłeś towar lub usługę. Faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • liczbę dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

Pamiętaj: Przy sprzedaży nierejestrowanej wystarczy, że podasz na rachunku lub fakturze swoje imię i nazwisko – nie musisz podawać numeru PESEL, czy adresu zamieszkania.

Działalność nierejestrowana, a umowa zlecenia

Co mam zrobić, jeżeli jestem zleceniobiorcą oraz prowadzę działalność nierejestrowaną? W takim przypadku podlegasz ubezpieczeniu jako zleceniobiorca. Podmiot zawierający z Tobą umowę o zlecenie lub o świadczenie usług jest płatnikiem składek społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz składki ZUS. Ma  czas 7 dni na zgłoszenie osoby do takich składek. 

Wyjątek: Jesteś studentem, który nie ukończył 26 lat i wykonujesz zlecenie, wtedy zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzać składek ZUS.

Nie ukończyłem 18 lat, czy mogę założyć działalność?

Niestety, ale osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może prowadzić działalności gospodarczej. Nawet jeżeli otrzyma darowiznę w postaci prawa do przedsiębiorstwa lub odziedziczy przedsiębiorstwo, działalność wpisana do CEIDG nie podlega dziedziczeniu. Ani przez pełnoletniego, ani nieletniego.

Niepełnoletni nie może prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej, ale może mieć udziały i akcje

Bazując na Kodeksie spółek handlowych, pełnoletność wymaga się jedynie od członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorów oraz prokurentów. W związku z tym osoba niepełnoletnia może przystąpić do spółki, tyle że z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.   

Biorąc pod uwagę spółkę komandytowo-akcyjną, akcje są jedynie prawem do udziału w zysku i nie dają prawa do prowadzenia spraw spółki. Oznacza to, że właścicielem takich praw może być nieletni, natomiast ich sprzedaż wiąże się z otrzymaniem zgody sądu rodzinnego i opiekuńczego.  

W czym pomoże Ci Youth Business Poland? 

Fundacja Inkubator Technologiczny zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców w zakładaniu i rozwoju firm. Udzielamy wsparcia mentoringowego, szkoleniowego i doradczego początkującym przedsiębiorcom. Prowadzimy również projekty inkubacyjne i akceleracyjne dla startupów, w ramach których zrzeszeni są najlepsi eksperci i partnerzy na rynku. Sprawdź, czy obecnie prowadzimy rekrutację do naszych programów, chętnie pomożemy Ci rozwinąć Twój biznes. Więcej informacji znajdziesz tu.

Informację są aktualne na dzień 18.11.2020.