fbpx

Szyszko Janusz

Kompetencje biznesowe zdobywałem w kilku dziedzinach. Pracowałem 25 lat na rynku finansowym: 5 lat byłem maklerem papierów wartościowych, 9 lat zarządzającym funduszami inwestycyjnymi. 11 lat dyrektorem departamentu odpowiedzialnym za finanse i działalność operacyjną towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych przez to towarzystwo funduszy. W tym ostatnim okresie byłem również prokurentem spółki. Wcześniej przez kilkanaście lat prowadziłem własną działalność biznesową. 

Poznałem funkcjonowanie przedsiębiorstwa od wewnątrz w kilku obszarach: zarządzania finansami i procesami operacyjnymi oraz zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym. Rozwijałem swoje kompetencje menedżerskie i przywódcze, kierując bezpośrednio i pośrednio zespołami pracowników. Wymienione obszary poznawałem zarówno z punktu widzenia osoby kierującej zespołami pracowników, jak i również z pozycji eksperta osobiście uczestniczącego w wielu procesach. 

Poznałem funkcjonowanie przedsiębiorstw z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora i analityka, pracując jako makler papierów wartościowych i zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Dla podejmowania decyzji inwestycyjnych konieczne było obserwowanie i analizowanie emitentów papierów wartościowych pod kątem ich zdolności do generowanie zysków i strumieni pieniężnych. Niezbędna była ocena perspektyw ich rozwoju dla prognozowania możliwych zwrotów z inwestycji i szacowania ryzyka ich niewypłacalności. 

Jako mentor:

Dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą z przedsiębiorcami, którzy tego potrzebują. Z tymi, którzy startują w biznesie i z tymi, którzy są już bardziej zaawansowani. Jak również zależy im na dalszym rozwoju firmy i rozwoju własnym. Wspieram ich w budowaniu i rozwijaniu zdrowych podstaw dla ich biznesów.

Co więcej, swoim klientom oferuję uniwersalną wiedzę biznesową opartą na znajomości mechanizmów, reguł i narzędzi mających zastosowanie jeśli nie w każdej, to na pewno w wielu branżach. 

Od zawsze pasjonowała mnie przedsiębiorczość. Teraz kontynuuję swoją pasję, wspierając innych w budowaniu i rozwijaniu ich firm poprzez uczestnictwo w procesach mentoringowych i coachingowych.  Pomagając innym, sam również rozwijam siebie i swoją działalność.