Regulamin uczestnictwa w programie YBP

logowww2

Regulamin uczestnictwa w Programie YBP

Regulamin mówi o zasadach obowiązujących w Programie. Składa się z 2 części: kwestii operacyjnych oraz kodeksu relacji z Mentorem, określającej etykę procesu mentoringowego, którą wyznaczają 2 zasady: szacunek, otwartość i poufność.
Prosimy o podpisanie się na każdej stronie dokumentu, w prawym dolnym rogu.
Mentoring YBP to: “Wspieranie osób w osiąganiu tego, co dla nich ważne bez przejmowania odpowiedzialności i robienia tego za nich. Odbywa się poprzez wspomaganie procesów uczenia się, wyznaczania celów, rozumienia rzeczywistości, planowania i mobilizacji do działania. Jest to partnerską relacją zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, w której mentor, zadaje pytania, wspiera, dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą potrzebną przedsiębiorcy.” Mentor YBP pracując z przedsiębiorcą metodami mentoringowymi i coachingowymi wspiera wcielanie w życie pomysłów i pomaga w realizacji celów Przedsiębiorcy na dwa sposoby: stymulując pytaniami proces definiowania celów, zasobów i strategii postępowania i dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Uczestnik Programu YBP zobowiązuje się do:
1. Posiadania chęci i dużej motywacji i determinacji do otwarcia lub rozwoju firmy.
2. Wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego na adres biuro@ybp.org.pl.
3. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej.
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do programu należy dokonać opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł. Udział w mentoringu YBP jest bezpłatny, natomiast Program wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej, która przeznaczona jest na cele organizacyjne. Opłata rejestracyjna potwierdza motywację i determinację uczestnika do wzięcia udziału w Programie.
4. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania Programu i po jego zakończeniu. Ewaluacja jest niezbędnym czynnikiem pozwalającym na uzyskania informacji zwrotnych na temat Programu i jego efektywności.
5. Uczestnictwa w spotkaniach inaugurujących rozpoczęcie i zakończenie Programu.
6. Przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w Programie oraz Kodeksu Relacji Mentoringowej.
7. Comiesięcznego przekazywania informacji o ilości odbytych spotkań z mentorem mailowo na adres: biuro@ybp.org.pl Informacje taką będzie przekazywać nie później niż do 30 dnia roboczego każdego miesiąca.
8. Po zakończeniu procesu zachęcamy do uiszczenia opłaty zgodnie z zasadą pay what you feel, co oznacza przekazanie dobrowolnego datku zgodnie z własnymi odczuciami i poczuciem satysfakcji z udziału w Programie. Nasza działalność jest możliwa dzięki darowiznom i dofinansowaniom. Dzięki temu możemy rozwijać się i wspierać kolejne osoby w ich drodze do przedsiębiorczości.
Konsekwencje nie wywiązywania się ze zobowiązań przez uczestnika, zwłaszcza w kwestii ewaluacji i raportowania, mogą skutkować usunięciem z listy uczestników i przyjęciem na wolne miejsce nowego uczestnika.

Kodeks relacji mentoringowej
1. Mentoring jest relacją poufną, w której obie strony zobowiązują się do działania uważnego oraz pełnego wzajemnego szacunku.
2. Rolą mentora jest odpowiadanie na potrzeby rozwojowe mentee, a nie narzucanie własnych oczekiwań.
3. Zarówno mentor i mentee szanują swój czas i inne obowiązki. Mentor i mentee szanują również czas i wkład osób trzecich, w tym osób koordynujących projekt YBP.
4. Mentee podejmuje aktywną rolę w relacji mentoringowej, a mentor go do tego zachęca.
5. Zarówno mentor i mentee w fazie wstępnej spotkań (1-2 spotkania) podejmują decyzje o tym czy będą ze sobą współpracować i czy ta relacja będzie korzystna dla uczestnika.
6. Zarówno mentor, jak i mentee biorą udział w Programie z własnej woli. Każda ze stron może zakończyć relację, jeśli z jakiś przyczyn nie jest efektywna. Powinni jednak przedyskutować razem tę decyzję, jako element wspólnego uczenia się i finalnie przekazać tą decyzje organizatorom projektu.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących relacji mentoringowej lub kwestii organizacyjnych programu zarówno mentor jak i uczestnik będą kontaktować się z organizatorami projektu.
8. Mentee nie jest zobowiązany stosować się do rad mentora. Podopieczny jednak rozważa udzielone rady i feedback w sposób tak otwarty, jak to możliwe.
9. Mentor nie wchodzi w obszary, które mentee utrzymuje jako osobiste, chyba że podopieczny zechce się nimi podzielić z mentorem.
10. Mentor i mentee są otwarci i prawdomówni względem siebie w relacji mentoringowej oraz otwarcie rozmawiają o tym, w jaki sposób może być ona bardziej efektywna.
11. Mentor i mentee dzielą odpowiedzialność za zakończenie relacji mentoringowej po zakończeniu Programu, aby zapobiec stworzeniu wzajemnej zależności poza ramami programowymi.

[iconbox style=”solid” title=”Pobierz regulamin” icon=”download” url=”/doc/regulamin-uczestnictwa.pdf” button_name=”Pobierz” class=”top-50%”]Wersja do podpisu[/iconbox]

Leave a Comment